Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

АНАЛИЗ НА ТРАФИКА И ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ФАКТОРИ НА РИСК

Основните фактори, намаляващи трафика в община Борово са нестабилното демографско развитие, проблемната възрастова структура на населението на територията на общината и лошото физическо състояние на уличната мрежа. Това може би е добре за поддържането на пътищата и за пътната безопасност, но е силен отрицателен фактор за и без това нестабилната местна икономика. Трафикът с леки автомобили и тежкотоварни автомобили е с най-голям относителен дял сред регистрираните МПС. Тенденцията за нарастване на трафика при тези МПС се осигурява от усиленото изграждане на пътната инфраструктура през периода 2007 – 2013 чрез финансирането от ЕС и изпълнявайки транспортната политика за осигуряване на свързаност и достъпност на регионите в рамките на ЕС по основни транспортни коридори на TEN-T мрежата. Достъпността и свързаността на Община Борово се осигурява чрез пътна транспортна мрежа, железопътен транспорт и р. Дунав. Данните за трафика се променят към засилване ролята и относителната тежест на леките и тежкотоварните автомобили именно на възможностите за осигуряване на свързаност чрез ново изградените участъци от пътни отсечки и възли в страната през програмен период 2007 – 2013. Някои от тези транспортни връзки и възли са на територията на Северен централен район за планиране – фериботни връзки, ж.п. възли, мостове и други. Това обосновава ролята и мястото на автомобилния транспорт като значим за община Борово. Мястото и ролята на пътния, вътрешния воден и железопътния транспорт в новата транспортна политика на ЕС като приоритетни в случая с община Борово, ще бъде нов катализатор на икономическо развитие в съчетание с доизграждане на пътната мрежа ТЕN-T в страната, което ще позволи и развитие на модалния транспорт при фериботните връзки. Данните показват, че има неусвоен потенциал в това отношение за сметка на изчерпване капацитета на пътната мрежа от III клас в общината.
Във връзка с анализа на пътния трафик в пътните участъци, предмет на рехабилитация и основните пътни коридори в община Борово бяха посетени и бяха направени преки наблюдения върху интензивността на трафика чрез броене на определени часови интервали и интерполации, като се вземат предвид колебанията в неговата интензивност поради периодични денонощни и седмични колебания на броя преминали МПС. Там, където е било възможно са използвани данните от автоматичните преброителни пунктове
Не е изненада за никой, който се занимава с тези проблеми, че трафикът по основните транзитни коридори през община Борово следва националните и световни тенденции и всяка година нараства с над 10 % спрямо предишната. На територията на община Борово единствено по път I-5 трафикът е с параметри, оказващи значително влияние както върху състоянието на пътната настилка и разходите за поддържането й, така и върху здравето и живота на хората. Останалите точки или участъци с по-интензивен трафик, централните градски части и пътят между Борово и Борово) са с далеч по-ниски показатели, които не могат да окажат съществено влияние и имат само временни повишения на трафика сутрин, вечер и около някои официални празници.
Но количеството преминаващи на час/денонощие автомобили имат пряка и непосредствена връзка с честотата на пътните инциденти. Трафикът и особено транзитният трафик по I-5, има различна структура и динамика във времето. Този трафик е с много по-голям процент на тежки товарни камиони с повече от две оси, той е високорисков при преминаването му през града и много се влияе от климатичните услови и временните (планирани или инцидентни ) промени на пътните условия. Като добавим и все по-големия процент международен трафик от/до Румъния (с водачи, които имат различно и по-рисково поведение на пътя заради непознаване на пътната обстановка и локалните особености на тези участъци), се получават добре дефинирани зони с много по-висока честота от фоновата на катастрофи с тежки материални щети, а даже понякога и с жертви.

На таблицата по-долу е направено сравнение на динамиката на трафика по години (2016-2019 г.) за автоматичен преброителен пункт 2075 на територията на община Борово на базата на данните от Агенция Пътна инфраструктура и са показателни за начина, по който се формират потоците от Пътни Превозни Средства (ППС).

Картосхема 1. Местоположение на Автоматичните преброителни пунктове за трафик на територията на община Борово

Данни за хода на трафика за Автоматичен преброителен пункт 2075 на територията на община Борово

Средно годишен ход на трафика за 2015 – 2019 година в пункт 2075

Тези данни дават ценна информация за трафика и неговата динамика през годините на територията на общината. Могат да се проследят зависимостите не само по време, ами и да се види тенденцията на промяна на процентното участие на различните видове транспорт, особено товарните превози и техният абсолютен и процентен дял от общия трафик.

Пункт 2075 път I-5 Борово

Това е пункт, който регистрира транзитния трафик по направлението Велико Търново – Русе. Освен, че е първокласен път от републиканската пътна мрежа, това е и международен маршрут, с голям процент товарни превози и леки автомобили на чужди граждани.

Характерните тенденции за този пункт са слените:

Броят на преминаващите МПС през периода 2014-2018 година се запазва сравнително стабилен – около 300 МПС на час (осреднена денонощна стойност). Максималната стойност е през 2016 година, когато общият брой ППС на час е бил 322, а след това постепенно намалява с около 3-4 на година, за да достигне до 296 ППС на час. Това най-вероятно е свързано с обстоятелства около транзитния трафик и начинът, по който преминават румънските туристи и товари в посока към и от Букурещ. Характерна е кривата и на месечния ход- там е ясно изразен летният трафик от туристи, които пътуват и се връщат от лятна почивка в Гърция. Докато товарните превози са константни, леките автомобили определено бележат ръст през летните месеци. Подобна е и картината в денонощието- в светлите часове на денонощието трафикът надвишава в пъти този през тъмните, той е без изразени пикове и не се влияе от началото и края на работния ден, а бележи стабилни високи стойности от около 550-600 ППС на час в интервала 10-16 часа. Това означава, че локалният трафик през този пункт е незначителен и не може да окаже съществено влияние върху общия трафик.

Връзка с нас: