Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

Транспортната инфраструктура е с определящо значение за регионалното развитие и основен фактор за конкурентоспособност. Не случайно бюджетът за ремонт и поддръжка на пътищата, както на национално, така и на общинско ниво, са едни от най-големите разходи за администрациите. От степента на развитие на пътната инфраструктура и от парметрите за осигуряване на сигурно и бързо придвижване на хора и товари зависи и стойността на преките траснпортни разходи за доставка на стоки и услуги. В този раздел е разгледано състоянието на транспортната инфраструктура в община Борово, тъй като въпросът има пряко отношение и към безопасността на трафика по пътищата на тази територия.

Трафикът, генериран от леки и тежкотоварни автомобили в община Борово е с най-голям относителен дял сред регистрираните МПС. Тенденцията за нарастване на трафика при тези МПС се осигурява от усиленото изграждане на пътната инфраструктура през периода 2007 – 2013 чрез финансирането от ЕС и изпълнявайки транспортната политика за осигуряване на свързаност и достъпност на регионите в рамките на ЕС по основни транспортни коридори на TEN-T мрежата. Достъпността и свързаността на Община Борово се осигурява чрез пътна  транспортна мрежа, железопътен транспорт и р. Дунав. Данните за трафика се променят към засилване ролята и относителната тежест на леките и тежкотоварните автомобили именно на възможностите за осигуряване на свързаност чрез ново изградените участъци от пътни отсечки и възли в страната през програмен период 2007 – 2013. Някои от тези транспортни връзки и възли са на територията на Северен централен район за планиране – фериботни връзки, ж.п. възли, мостове и други. Това обосновава ролята и мястото на автомобилния транспорт като значим за община Борово. Мястото и ролята на пътния, вътрешния воден и железопътния транспорт в новата транспортна политика на ЕС като приоритетни в случая с Община Борово, ще бъде нов катализатор на икономическо развитие в съчетание с доизграждане на пътната мрежа ТЕN-T  в страната, което ще позволи и развитие на модалния транспорт при фериботните връзки. Данните показват, че има неусвоен потенциал в това отношение за сметка на изчерпване капацитета на пътната мрежа от III клас в общината.

Едно от ключовите предимства на община Борово е наличието на добре развита транспортна инфраструктура. През територията на общината преминава първокласен път I-5 (Русе – В. Търново – Подкова), който е част от Европейски транспортен коридор №9. Той дава възможност за бързо транспортиране на пътници и товари до областния център-гр. Русе, до Плевен и до Велико Търново и до много други дестинации. ЖП гара Борово е разположена в центъра на града, а ж.п. линията го разделя на две относително равни по територия части. По нея денонощно преминават над 15 пътнически, бързи и международни влакове по направленията Русе и Горна Оряховица. Линията се ползва и от влаковете за и от Букурещ, а през нея и минават много други бързи и пътнически влакове. Това я прави сравнително натоварена и въпреки, че е добре сигнализирана и обезопасена, четирите точки за преминаването й са сериозен фактор за пътни инциденти със сериозни щети и последствия.

Град Борово се характеризира като третичен възел, съгласно тълкуванията в насоките за кандидатстване по третата покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България, тъй като представлява градска територия, предлагаща на населението на града и на общината добра работна среда, публични услуги, в т.ч. образование, здравеопазване, социални услуги, банкови услуги, като същевременно е и град, разположен в непосредствена близост до европейската TEN-T мрежа. Градът обединява два типа транспорт – автомобилен и железопътен, което го прави и мултимодален възел. Железопътната линия от своя страна води до пристанищния град Русе, разположен на европейски транспортен коридор №7 и осъществяващ речен транспорт по река Дунав, връзка с Черно море, Северно море и Западна Европа.

Връзка с нас: